INFLUENCER BLOG İLETİŞİM

Şirketlerde Çeşitlilik, Dahiliyet ve Kapsayıcılık

Çeşitlilik ve kapsayıcılık nedir, şirketlerde işgücü çeşitliliği neden önemlidir? Speaker Agency olarak şirketlerde çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık politikalarını inceledik!

Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
 • Yayınlanma Tarihi: 19 Mayıs 2022
 • Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024
 • Yazan: Speaker Agency
Çeşitlilik Blog Photo 690X460

Şirketlerde çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık yalnızca çalışanların performansına değil işverenin marka ve kimliğine de yansır. Dolayısıyla bu değerleri uygulamak ve geliştirmek çalışanların memnuniyetinin korunmasının yanı sıra şirket kültürünün oluşmasına, şirketin iyi bir şekilde temsil edilmesine ve farklı bakış açılarıyla çalışma performansının artmasına katkı sunar.

Speaker Agency olarak bu içeriğimizde şirketlerdeki işgücü çeşitliliği kavramını inceleyeceğiz. Çeşitlilik ve dahiliyet politikalarının nasıl yürütülebileceği konusuna değinirken şirketlerin kapsayıcılık ile ilgili yaşadığı sorunlara nasıl müdahale edebileceğinden bahsedeceğiz.

Şirketlerde Çeşitlilik ve Dahiliyet Nedir ve Neden Önemlidir?

İşgücü çeşitliliği, bir şirketin çalışanları arasında farklılıkları kapsayan geniş bir perspektifi ifade eder. Bu farklılıklar cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim, engellilik durumu, kültürel geçmiş ve daha birçok özellikten kaynaklanabilir. İşgücü çeşitliliği, şirketin içinde temsil edilen bu çeşitliliğin artırılması ve çalışanların eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı hedefler.

İşgücü çeşitliliği, şirketler için pek çok avantajı beraberinde getirir. Her şeyden önce çeşitli bir işgücü, farklı bakış açılarını ve yetenekleri bir araya getirerek yaratıcılığı ve yenilikçiliği artırabilir. Çeşitli ekipler, sorunlara daha kapsamlı ve etkili çözümler bulma eğilimindedir. Ayrıca işgücü çeşitliliği, şirketin müşteri tabanına daha iyi hizmet vermesine ve farklı pazar segmentlerine daha etkili bir şekilde ulaşmasına da yardımcı olabilir.

Dahiliyet ise, işgücü çeşitliliği hedefini sürdürülebilir kılmak adına oluşturulan bir kültürdür. Dahiliyet, her çalışanın şirket içinde eşit şartlara sahip olduğunu hissettiği bir ortam yaratmayı amaçlar. Dahiliyet düşüncesi, herkesin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına ve şirketin ortak hedeflerine daha etkili bir şekilde katkıda bulunmasına olanak tanır. İşgücü çeşitliliği ve dahiliyet, sadece etik bir sorumluluk olmanın ötesinde, aynı zamanda iş dünyasında sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajı sağlama potansiyelini artırır.

Şirketlerde Kapsayıcı Bir İş Yeri Kültürü Nasıl Oluşturulur?

İşgücü çeşitliliği odaklı bir kapsayıcı iş yeri kültürü oluşturmak, şirketlerin başarılı ve sürdürülebilir bir iş yapma stratejisinin temelini oluşturabilir. İlk adım, şirketin yönetim kademesi de dahil olmak üzere, çeşitliliği destekleyen bir liderlik anlayışı benimsemektir. Liderler, çeşitli bakış açılarına değer vererek, her çalışanın kendi güçlü yanlarını tanımalarını sağlamalı ve farklılıkları bir güç olarak kabul etmelidir.

Bu süreçte şirket içi politikalarının ve süreçlerinin çeşitliliği destekleyecek şekilde tasarlanması önemlidir. İşe alım, terfi süreçleri ve diğer insan kaynakları uygulamaları, fırsat eşitliği ve adil muamele ilkelerine dayanmalıdır. Eğitim ve çeşitlilik programları, çalışanlara çeşitlilik konularında farkındalık kazandırmalı ve kapsayıcı bir kültürün önemini vurgulamalıdır. 

Son olarak, şirket içi iletişim ve etkileşimde çeşitliliği teşvik edici bir atmosfer oluşturulmalıdır. Çalışanlar arasında etkili iletişim ve işbirliği için fırsatlar yaratılmalı, farklı görüşleri değerlendiren ve kutlayan bir ortam kurulmalıdır. Bu ortam çalışanların kendilerini ifade etmelerini, özgün yeteneklerini paylaşmalarını ve işyerine daha fazla bağlılık hissetmelerini sağlar. İşgücü çeşitliliği ve kapsayıcı bir iş yeri kültürü, şirketin rekabet avantajını artırabilir ve uzun vadeli başarıya giden yolda önemli bir rol oynayabilir.

Çeşitlilik ve Dahiliyet Politikaları Neleri İçermelidir?

Yapılan araştırmalar ve çalışan değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan veriler; farklı ırk, etnik köken, cinsiyet ve kültürlere sahip olan şirketlerin hem yerel bölgelerde hem de ulusal çapta daha başarılı olduğunu gösterir. Güçlü bir kültürel yapı üzerine inşaa olup finansal gelirlerini artırmak isteyen şirketlerin kapsayıcılık, çeşitlilik ve dahiliyet politikaları adına uygulayabileceği yöntemler şunlardır:

Cinsiyet Eşitliği 

Şirket içinde pozisyon fark etmeksizin tüm çalışanlara eşit gelişim koşulları sağlanmalıdır. Bu sayede oranla daha geride kalan kadın çalışan ve yöneticiler, daha esnek ve desteklenen bir çalışma ortamına erişebilir. İşgücü çeşitliliği kapsamında cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi; şirket politikalarının güçlenmesine, çalışan memnuniyetinin artmasına, yeniliklere ve olumlu değişimlere ön ayak olur. Cinsiyet eşitliği kapsamında yapılabilecek çalışmalar şunlardır:

 • Eğitim, gelişim, mentörlük ve koçluk programları
 • Esnek çalışma ortamı
 • Doğum ve anne ya da babalık izinleri
 • Liderlik eğitimleri
 • Üst yönetimdeki cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Önyargıların kırılması adına yapılacak bilinçlendirme çalışmaları
 • Teşvik ve motivasyonlar

Kültürel Çeşitlilik

Farklı ulus ve kültürlerden kişilere sahip olan şirketler; çalışmalarına farklı bakış açıları ile devam etme şansı bulabilir. Bunun yanı sıra kültürel çeşitliliğin şirketlere sunduğu imkanlar şunlardır:

 • Kültürel anlamda zenginlik çalışanların ufkunu genişletir.
 • Farklı kültürlere sahip olan çalışanlar etkili geri bildirimler ile politikalara olumlu yönde katkı sunar.
 • Şirketler kültürel çeşitlilik ile ulusal çaptaki yenilikleri daha yakından takip edebilir ve mevcut şartlara göre dijital dönüşüm prensiplerini uygulayabilir.
 • Farklı kültürler çalışanlar arasındaki sosyal bağı ve iletişimi güçlendirir.

Farklı Kuşaklara İmkan Sağlamak

İş hayatında her ne kadar deneyimli ve alanında uzman kişiler önemli bir rol oynasa da sürdürülebilir ve işgücü çeşitliliği fikrine dayalı bir şirket politikası için yeni nesillere de imkan tanınmalıdır. İnsana yatırım yapan ve genç kuşakların enerji ve yenilikçi çözümlerinden yararlanan şirketler, uzun vadede yatırım ve planlamalarını daha etkili bir şekilde yapabilir. Şirketlerde farklı kuşakların iş hayatına dahil olabilmesi için yapılabilecekler şunlardır:

 • Tecrübelilerin bilgi ve birikimlerini genç nesillere aktarması için eğitim ve gelişim programları düzenlemek.
 • Her kuşaktaki çalışanın fikirlerine ve geri bildirimlerine değer vermek.
 • Yeni kuşaklara da şirkete karşı aidiyet ve dahiliyet duygusunu yaşatmak.
 • Yaş farklılıklarını zenginlik olarak görmek.

Yeteneklere Değer Vermek

Performans verimliliğini artırmak isteyen şirketlerin en çok özen göstermesi konulardan biri de çalışanların ilgi alanları ve yetenekleridir. Böylelikle ilerleyen süreçlerde şirket stratejileri doğrultusunda ilgili çalışanlar farklı birimlerde de değerlendirilebilir ve özveriyle çalışmaları sağlanabilir. Yeteneklere değer vermek adına uygulanabilecek yöntemler ise şunlardır:

 • Çalışan memnuniyet anketleri yapmak ve iş dışındaki konuları da kapsayan çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek çalışanların farklı ilgi alanlarını ve yönelimlerini keşfetmek.
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilmelerine imkan sağlamak.
 • Organizasyon şemasını ve ilgili birimlerin görev dağılımlarını çalışanların yetkinlikleri doğrultusunda yapmak.
 • Engelli bireyleri de istihdam etmek, eğitim programları düzenlemek ve şirket çalışmalarında rol oynamalarını sağlamak.
 • Çalışanlar ve idari birimler arasındaki iletişim bağını güçlendirmek.

Şirketlerde Çeşitlilik ve Dahiliyeti Teşvik Etme Stratejileri Nelerdir?

İşgücü çeşitliliğini teşvik etmek için şirketler, çeşitli stratejileri benimseyebilirler. Bu stratejilerden bazıları şu şekildedir:

Adil İşe Alım Politikaları

Şirketler, işe alım süreçlerinde adil ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsemeli ve adayları değerlendirirken ön yargılardan kaçınmalıdır. İşgücü çeşitliliğini artırmak için açık pozisyonlara başvuran aday havuzunu genişletmek önemlidir.

Eğitim ve Farkındalık Programları

Çeşitlilik ve dahiliyetle ilgili eğitim programları düzenlemek, çalışanlara kültürel farkındalık kazandırmak ve ön yargıları azaltmak için etkili bir yol olabilir. Dahiliyet ve çeşitlilik eğitimi, işgücü çeşitliliği konusunda farkındalığı artırarak kapsayıcı bir kültür oluşturabilir.

Çeşitlilik Mentörlük ve Koçluk Programları

Şirketler, çalışanlar arasında mentörlük ve koçluk programları oluşturarak, deneyimli çalışanların daha az deneyime sahip olanlara rehberlik etmelerini sağlayabilir. Bu tür programlar, işgücü çeşitliliği düşüncesini destekleyerek kariyer gelişimine katkıda bulunabilir.

Çeşitlilik ve Dahiliyet Hedefleri Belirleme

Şirketler, çeşitlilik ve dahiliyet konusunda somut hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf etmelidir. Bu süreçte hedeflere ulaşma yöntemleri takip edilmeli ve düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Çeşitlilik Raporlama ve İstatistikleri

Şirketler, işgücü çeşitliliği ile ilgili istatistikleri düzenli olarak raporlamalı ve ilgililerle paylaşmalıdır. Bu raporlar, şirketin çeşitlilik ve dahiliyet stratejilerinin etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

Çeşitli Ekipler ve Proje Grupları Oluşturma

Şirket içinde çeşitli ekipler ve proje grupları oluşturmak, farklı becerilere ve bakış açılarına sahip çalışanları bir araya getirerek işbirliğini teşvik edebilir. Bu durum şirket içinde yaratıcılığı artırabilir ve inovasyonu destekleyebilir.

Şirketler Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile İlgili Sorunlarla Nasıl Başa Çıkabilir?

İşgücü çeşitliliği, şirketler için bir avantaj sağlarken bazen çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili çeşitli sorunları da ortaya çıkabilir. Bu sorunlarla başa çıkabilmek için şirketler, öncelikle çeşitlilik ve kapsayıcılık konularına yönelik net bir strateji oluşturmalıdır. Bu strateji, çalışanlara eğitim ve farkındalık programları sunmayı içerebilir. Böylece çalışanlar, değer verme ve empati konusunda daha bilinçli olabilirler.

Tüm bunlara ek olarak şirketler çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili sorunlarla başa çıkabilmek için adil işe alım ve terfi süreçleri geliştirmeli, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğunu hissettirmelidir. Ayrıca, liderlik kademesinde çeşitliliği teşvik etmek ve desteklemek de önemlidir. Liderler, kapsayıcı bir kültürü benimseyerek çalışanlara örnek olabilir ve şirket içinde çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerini güçlendirebilirler.

Geri bildirim mekanizmalarının kurulması ve çalışanların düşüncelerini açıkça ifade edebilecekleri bir ortamın yaratılması da sorunların üstesinden gelmede önemlidir. Bu şekilde şirketler, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili sorunları tanımlayabilir, çözümler geliştirebilir ve sürekli iyileştirme sağlayabilir. İşgücü çeşitliliği ile ilgili sorunlara etkili bir şekilde yanıt vermek şirketin sürdürülebilir başarısını artırabilir ve rekabet avantajını güçlendirebilir.

Siz de şirketlerde çeşitlilik, dahiliyet ve kapsayıcılık konuları ile ilgili daha detaylı bilgi almak Speaker Agency’nin Cinsiyet Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konuşmacıları sayfasını inceleyebilir ve bu alanda uzman olan Evrim Kuran, Judith Liberman, Murat Yeşildere, İdil Türkmenoğlu, Duygu Alptekin, MCC ve Şengül Hablemitoğlu gibi önemli isimlerin ilham verici konuşmalarını dinlemek için iletişime geçebilirsiniz.

Send Plane iletişime geçin
İletişime geçin
Formunuz başarıyla gönderilmiştir.